Притиснете

Тука се објавуваат вести, соопштенија за јавноста, договори за спонзорство, референци и информации за целосниот визуелен идентитет на компанијата. Ние се стремиме да информираме за новите случувања на време и ефикасно да комуницираме со разновидната јавност што е поврзана со нашата компанија.

За дополнителни објаснувања или одговори кои не сте ги нашле на нашата веб страница, контактирајте го нашиот оддел за корпоративни комуникации.

Росана ШУК РАВНИЧАН

Одделот за корпоративни комуникации

Т: 03 75 78 145

F: 03 57 62 766

E: [email protected]

Официјална веб страница: http://www.unior.com/en/staff/press