ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Υπομνημα

A

Μικρή χάρtινη κaρtέλa e pλastικό eξάρtηa

Το eργaλeίο eίνaι deένο stην χάρtινη κaρtέλa. Sυsκeυasένο se pοsόtηta 4 teaχίων se aνadιpλούeνο κουtί etafοράς.

B

Μικρή χάρtινη κaρtέλa epλastικό eξάρtηa

Το eργaλeίο eίνaι deένο stην χάρtινη κaρtέλa e pλastικό eξάρtηa. Sυsκeυasένο se pοsόtηta 4 teaχίων se aνadιpλούeνο κουtί etafοράς.

C

Χάρtινη κaρtέλa e dέstρa

Το eργaλeίο eίνaι deένο stην χάρtινη κaρtέλa e pλastική dέstρa.

D

Ειdικός fάκeλος

Υpάρχeι ένaς eιdικός fάκeλος stο eργaλeίο κaι epί pλέον sυsκeυasένο se dιafaνές PVC.

E

Χaρtονένιa κaρtέλa e PVC θήκη

Το eργaλeίο eίνaι stην χaρtονένιa κaρtέλa γιa κρέasa κaι pροstateύetaι epιpροsθέtως e dιafaνές PVC θήκη.

F

Geνικά κουtιά apό κόνtρa pλaκέ

G

Ειdικά sχedιasένa κουtιά

Η λeιtουργικόtηta tων eργaλeίων peριγράfetaι.

H

Χάρtινη κάρta e κορdέλa κaι sυsκeυasένη se λυόeνο κουtί

K

Sυsκeυasίa etafοράς se κafέ χρώa

P

pλastικό pορtοfόλι

S

pλastική tsάνta

T

Τsάνteς dιafaνeίς (έγχρωeς etικέteς, PVC)

Sυλλογές eργaλeίων se tsάνteς dιafaνeίς e κλeιdaριά κaι etικέta tου peριeχοένου.

V

Πορtοfόλι

Z

Geνικός fάκeλος se PVC θήκη

X

Διafορetική sυsκeυasίa