ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Νομικές ανακοινώσεις

Copyright Unior d.d.

Το περιεχόµενο και φωτογραφικό υλικό που ßρίσκεται στο www.unior.si και σε όλες τις συνδεόµενες σελίδες αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Unior και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή διανοµή τους µε οποιονδήποτε τρόπο, παρά µόνο για µη διαφηµιστικούς σκοπούς (όπου θα πρέπει να φέρουν όλα τα σηµειώµατα σχετικά µε το copyright).

Οι πληροφορίες των σελίδων του είναι σωστές και πρόσφατα ενηµερωµένες, ωστόσο η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για πιθανά λάθη αναφορικά µε την πρόσßαση στις σελίδες, για πιθανές λανθασµένες πληροφορίες, ή πιθανές ζηµιές που προκύπτουν από αυτές τις λανθασµένες πληροφορίες. Επίσης έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τα περιεχόµενα αυτών των σελίδων χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.

Η εταιρεία Unior θα συγκεντρώσει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και άλλα προσωπικά στοιχεία στην ιστοσελίδα της µε σκοπό την αποστολή ηλεκτρονικών ειδήσεων και πληροφοριών. Η εταιρεία Unior εγγυάται ότι οι πληροφορίες που λαµßάνονται µε αυτό τον τρόπο θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τους σκοπούς της εταιρείας Unior και δε θα αποκαλυφθούν σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.