ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Επικοινωνία

UNIOR
Kovaska industrija d.d., Zrece

Kovaska cesta 10
3214 Zrece, Slovenia
Τηλ.: +386 3 75 78 172
Faξ: +386 3 57 62 643
E-mail: sales@unior.si

Τοpοθesίa Unior d.d. 

Τeχνική υpοstήριξη γιa tο pρόγρaµµa eργaλeίων pοdηλάtου: bike@unior.si
Τeχνική υpοstήριξη γιa tο pρόγρaµµa eργaλeίων aυtοκινήtου: auto@unior.si
Τeχνική υpοstήριξη γιa tο pρόγρaµµa eργaλeίων µοtοsυκλέtaς: motobike@unior.si
Τeχνική υpοstήριξη γιa tη ψυχρή sfυρηλάtηsη: coldforging@unior.si


Δίκtυο dιaνοµών

Εpιθυµeίte νa epικοινωνήsete µe dιaνοµeίς tου eυρέως dικtύου dιaνοµών tης Unior d.d.; Βρeίte tον κονtινόteρό saς dιaνοµέa!